வீடு வாங்குவோருக்கான பத்திரப் பதிவு கட்டணம் அதிகரிப்பு – இன்று முதல் அமல்..!

குடும்பஉறுப்பினர்கள்இல்லாதபொதுஅதிகாரஆவணங்களுக்கானபதிவுக்கட்டணம்ரூ.10,000 ஆகஇருந்தது. தற்போதுஇந்தகட்டணம்சொத்தின்சந்தைமதிப்பின்அடிப்படையில்மாற்றிஅமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவதுசொத்தின்மதிப்பில்ஒருசதவிகிதம்ஆகஉயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழக பத்திரப் பதிவுத்துறையில் வசூலிக்கப்படும் பல்வேறு கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்டண உயர்வு ஜூலை 10ம் தேதியான இன்று முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

இந்த கட்டண உயர்வு குறித்து வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை செயலர் ஜோதி நிர்மலா அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. ரசீது ஆவணத்திற்கான பதிவுக்கட்டணம் ரூ. 20 யிலிருந்து ரூ.200 அதிகரித்துள்ளது. குடும்ப நபர்களுக்கு இடையிலான செட்டில்மெண்ட், பாகம், விடுதலை ஆவணங்களுக்கு அதிகபட்ச பதிவுக் கட்டணம் ரூ.4000 யிலிருந்து ரூ.10,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

அதே நேரத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இல்லாத பொது அதிகார ஆவணங்களுக்கான பதிவுக்கட்டணம் ரூ.10,000 ஆக இருந்தது. தற்போது இந்த கட்டணம் சொத்தின் சந்தை மதிப்பின் அடிப்படையில் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது சொத்தின் மதிப்பில் ஒரு சதவிகிதம் ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழக பத்திர பதிவுத்துறையில் வசூலிக்கப்பட்ட பல்வேறு சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள் கடந்த 20 ஆண்டுகள் மேலாக உயர்த்தப்படவில்லை. இதையடுத்து தற்போது சேவை கட்டணத்தை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இதுமட்டும் இல்லாமல் கட்டுமான ஒப்பந்த பதிவு கட்டணமும் 3 சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளது.

இந்த கட்டண உயர்வினால், பத்திரப்பதிவு செலவு அதிகரிக்கும் என்பதால் பொதுமக்களுக்கு கூடுதல் சுமையாக அமையும் என கூறப்படுகிறது